NSL Bestyrelses referat 29. september 2021.
Deltagere: Jesper Walli Pedersen, Margot Hansen, Tommy Petersen, Jørgen Petersen, Hanne Bruun, Gitte Helver, Jesper
Dose.
1. Underskrifter af seneste referat.
2. Siden sidst.
Der har været afholdt 2. større sejladser.
Nykøbing F. Baltic Race med 27 tilmeldte og 23 startende singel og dobbelt hand både, Tante H fra NSL var
uheldig at ramme molen i Stubbekøbing om natten i blæst og regn, flere både rundede ikke bøjen i
Stubbekøbing havn, det er efterfølgende besluttet at droppe dette vende mærke. Der har været afholdt
evalueringsmøde, og der er forslag om deltagelse med både med flere besætnings medlemmer til sejladsen i
2022. Ligeledes er der flere forbedringspunkter til afholdelsen, som arbejdsgruppen vil arbejde med.
Økonomisk er der overskud for arrangementet som har fået kommunal støtte, og man forventer at GK støtten
fortsætter i 2022. Der var generelt tilfredshed og opbakning med arrangementet, og næste sejlads er
annonceret til start den 25/8 – 2022.
Sandeman CUP 2021 blev afholdt med 76 tilmelde og 73 gennemførte både, 4 både fra NSL deltog. Der var hård
vind fra NØ. Fest med spisning og musik i telt efterfølgende. Nogle både nåede ikke at runde alle obligatoriske
rundemærker. NSL vil forsøge at lægge kontrolbåd ved Østre mærker næste gang den 17/9 - 2022.
Hanne Bruun havde ønsker fra Nysted borgere om mere information til arrangementet, så tilskuere bliver bedre
informeret og kan komme og se havnen fyldt med liv og sejlbåde.
Arne Andersen har været til møde omkring forslag til højtvandssikring i LF havne, der arbejdes videre på
forslagene.
Der er store planer med renovering / ombygning af Nykøbing F havneområde med egns museum, hotel,
parkering, boligbyggeri i stedet for industrihavn.
Gitte Helver har undersøgt om mulig afholdelse af en dags VHF kursus i november eller februar med Jørgen
Eriksen som lære, kurset bliver formentlig i Nykøbing F.
Jørgen Petersen har undersøgt med hensyn til opsætning af større smart TV i klubhuset, og mener det kan
realiseres inde for ca. 10.000 kr. Jørgen og Jesper arbejder vider på en TV løsning.
Jesper Walli er stadig i dialog med Guldborgsund Kommune med Kristian Rejstrup om overtagelse af den
kommunale bro.
3. Aktivitets Kalender.
Hanne Bruun har lavet udkast til aktivitetskalender, der vil komme med i næste Havne Nyt der udkommer ca.
1/11 som et nyt A4 udgave.
Bukkejagt er den 24/10 kl. 09:00.
Optagning af både fredag den 29/10 Kl. 07:00 på havnen og kl ca. 09:30 i NSL, ny pris er 600 kr. / løft.
Standerstrygning lørdag den 30/10 kl. 17:00 og efterfølgende Afrigger fest kl. ca. 18:00 hvor der vil være
egenbetaling på 75 kr./ person. Hanne Bruun finder på menu til festen.
Nytårskur 15/1 kl 14:00. Generalforsamling den 19/2. Søsætning den 22/4 betaling hæves til 600 kr./løft. Og
Standerhejsning den 23/4.
4. Arbejdes lørdag 2/10—2021.
Der er morgenmad kl 08:00 og frokost ca. kl. 12:00.
Der vil være opgaveliste, hvor man kan skrive sig på de forskellige arbejdes opgaver.
5. Bukkejagt:
Bukkejagten er den 24/10 kl. 09:00.
Med afhentning af bukke stativer til Havnen og NSL og vinter opbevaring af joller, borde/bænke.

6. Standerstrygning og Afrigger fest:
Standerstrygning lørdag den 30/10 kl. 17:00 og efterfølgende Afrigger fest kl. ca. 18:00 hvor der vil være
egenbetaling på 75 kr./ person for mad. Hanne Bruun finder på menu til festen.
7. Generalforsamling den 19/2 - 2022.
JWP vil gerne stoppe som formand, og bestyrelsen arbejder på at finde afløser.
8. Evt.
Der overvejes om NSL skal have annonce I turistfolderen Velkommen til Lolland – Falster i 2022. Margot tager en
dialog med Redaktøren om tekst og pris.
Nye og kommende medlemmer har forhørt sig om båd plads til motorbåde, NSL har pt. kun 1. plads på
indersiden ledig. Ønske om bådplads i NSL, vil kunne skrives på venteliste når båddata foreligger.

Referat af bestyrelsesmødet d. 19.8.21 kl 19.00
Tilstede: Jesper W, Jørgen, Tommy, Hanne og Gitte(ref)
1. Underskrift af referat
Underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
2. Siden sidst
 Guldborgsund kommune er rykket for møde omkring overdragelsen af broen
 Guldborgsund kommune er også rykket for møde omkring samarbejdsaftalen
som udløber og derfor skal fornyes, Den handler om søsætning, økonomi osv
 Arne har overtaget funktionen med bestilling af øl, vand og vin samt automaten
 Hajkutter-match-race var planlagt til 31.7, men blev aflyst p.g.a vejret.
3. Baltic Race,
 NSL skal sælge øl og pølser på broen ved Vikingen i dagene 25.8 til 28.8. Jesper
W sørger for at alle vagter besættes.

4. Sandemann
 Der er 5 både fra NSL der deltager i kapsejladsen Sandemann.
 Jepser W bestiller telt, som sættes op. Hertil skal der bruges hjælpere fra NSL
 Der kræves coronapas ved deltagelse i teltet og mindes om at tjekke de tyske
regler for de både der sejler dertil

5. EVT
 Havnefogedfunktionen – Vi oplever at enkelte både overser skiltet
om betaling i klubhus, og derfor betaler til Nysted Havn i stedet. Vi undersøger
hvad der står i ”Havnelodsen” og om der kan gøres yderligere
Laves der aftaler med gæstesejlere skrives de i bogen, så alle er orienteret.
Der findes ingen rabatmuligheder
 Havnenyt- reminder til alle om at komme med forslag og indslag til bladet
havnenyt.
Jørgen skriver om deltagelsen i Baltic Race som deltagende båd og Jesper W
som medarrangør
Send gerne jeres historier/indslag til Charlotte Wittrock eller Gitte Helver
 Ekstrabetaling for dem som bor i bådene? – Da
strømforbruget er steget, drøftes det om dem som bor i bådene om sommeren

skal betale lidt ekstra for strøm. Dette vælger vi i bestyrelsen ikke at gøre eller
forfølge yderligere.
 WHFkursus – Der er et ønske om at lave et WHFkursus i NSL til vinter.
Overskydende pladser kan evt tilbydes til sejlklubber i SIG (Guldborgsund
kommune). Gitte undersøger muligheder
 Når vi flager – Det drøftes om vi skal have en flagmand. Dette vurderes
dog ikke nødvendigt. Vi ønsker dog, at alle ved hvorfor der flages både på hel og
halv og opfordre dem der sætter flag til at skrive årsagen på opsatte
whiteboard. Tommy køber whiteboard til vigtig info, som sættes under
pokalskabet.
 TV – ønske om tv i stedet for projekter, da det giver bedre billede. Jørgen
undersøger pris
 Festudvalg – Sommerfesten 2021 springes over. Afriggerfesten er planlagt
til 30.10.21. Tilmelding kommer.
Ønske om et billedshow at årets begivenheder og sejladser, så har du billeder vi
må vise fra din sommer kan de sendes til Tommy, som sammensætter og viser
til afriggerfesten
 Køleskab – drøftelse øl/vand og mad i køleskabet i depotrum
 Formanden – gør opmærksom på at han ikke ønsker genvalg til
formandsposten til generalforsamlingen til februar 22.
 Grill – festudvalget/madholdet gør opmærksom på at grillen er ved at være
godt slidt og er meget svær at tænde. Tommy tilbyder at kigge på om den kan
laves eller om der skal købes en ny.

Referat af NSL Generalforsamling fredag den 4. juni 2021 kl. 16:30.
Bestyrelse: Formand Jesper Walli Pedersen, Kasserer Margot Hansen, Jørgen Petersen, Hanne Bruun, Gitte Helver,
Jesper Dose. Fravær: Tommy Petersen. Deltagende medlemmer ca. 34.

Formand JWP byder deltagerne velkommen, og meddeler at klubben er vært ved en øl eller vand.
1. Punkter på dagsordenen.
1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Elgaard, som blev godkendt.
2. Bestyrelsens beretning ved Formand JWP.
3. Velkommen til en forsinket generalforsamling, i henhold til vores vedtægter §7 stk. 2 skulle den være
afholdt i februar, men pga. Corona kan den først afholdes nu.
Så er endnu et år gået, og vi tager hul på et nyt og forhåbentlig et godt og spændende år.
I 2020 har der stort set ikke været aktiviteter i NSL, året blev ødelagt af Corona.
Der blev holdt én gang lørdags sild, en generalforsamling, 3 gange madlavning, en begrænset sommerfest
samt standerstrygning og endelig blev der sejlet ”lidt” kapsejlads.
Bestyrelsen har holdt 4 møder siden sidste generalforsamling.
Hajkutter, Vegvisir og Sandemann blev alle aflyst.
Vegvisir samarbejdet er ophørt.
Fremtid:
Sejlerskole for nye og gamle medlemmer. 8 er tilmeldt så alle 3 både er ude. Sejlerskolen mangler hjælpere
så er der nogen der har lyst, så sig endelig til.
I år hjælper Tommy, Derk og Greenkeeper til.
Vi prøver, at få gang i ungdomssejlads også om tirsdagen.
Samarbejde omkring ”Matchrace” med folkebåde i Noret ved Hajkutter Festival.
Afløsning for Vegvisir: Guldborgsund Kommune har indgået samarbejde med 6 sejlklubber om projekt
Guldborgsund Baltic Race Kapsejlads, som starter 26. august kl. 17.00 fra Vikingen.
Der er købt et anpartsselskab GrBR ApS, hvor hver klub har indskudt 7.000 kr. ( 42.000 kr.) og
der er modtaget 280.000 kr. fra G.K.
Vi har i SIG talt om, at mange klubber har klikke dannelse, hvilket vi skal blive bedre til at løse, alle skal være
velkommen. I den forbindelse har Gitte Helver udarbejdet en velkomstmappe, således at nye medlemmer
føler sig velkomne.
Alle nye bådejere skulle gerne være tildelt en mentor, jeg er for eksempel mentor for de unge drenge i den
grønne Bianca 28.
SIG har ligeledes sendt en ansøgning om at få fjernet en sten mellem Lergraven og Flatø.
Beretning godkendt.
4. Forlæggelse af regnskab ved JWP. Der viste et overskud på 15.613 kr. og aktiver for ca. 2.632.430 kr. JWP
mente at man skulle nedskrive på en del af aktiverne, så det afspejlede den reelle værdi, det ville
bestyrelsen arbejde på. Regnskab godkendt af forsamlingen.
5. Fremlæggelse af budget for 2021 ved JWP. Budgettet lignede andre års budget, men udviste et underskud
på ca. 19.800 kr. der dels skyldes nødvendig pæle slåning ved mastekranbro og fortøjningspæle. Budget for
2021 godkendt af forsamlingen.

6. Indkommende forslag: Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Der blev vedtaget af forsamlingen.

8. Valg til bestyrelsen. Kasserer Margot Hansen på valg, Jesper Dose på valg, 1. suppleant Hanne Bruun på valg,
og Bilagskontrollant Jørgen Elgaard på valg, ingen modkandidater og alle modtog genvalg.
9. Valg til ungdomsudvalg. Jesper Jacobsen modtog genvalg.

10. Valg til festudvalg. Hanne Bruun, Charlotte Wittrock og Karen Larsen modtog genvalg.
11. Eventuelt: JWP fortalte b.la. at Guldborgsund Kommune skulle holde møde i havneudvalget den 24.6. 2021,
hvor det blev afgjort om NSL kunne overtage den nordlige af de kommunale broer, da GK ikke ville investere
i broen, og NSL mangler dybtvands- og bådpladser, da der pt. er venteliste på bådpladser i NSL.
Se vedlagte fra formand JWP.
Karl Krarup spurgte, hvad årsagen er til at pælene er spidset, hvilket skyldes den hårde kridtgrund, der ligger
under mudderlaget hvor pælene skal slås.
Margot Hansen opfordrede medlemmer til at donere voksne redningsveste til klubben, pga. mangel.
Der blev fra bestyrelsens side forespurgt, om der var flere der ville være med til at hjælpe med bl.a.
Ungdomssejlere, voksensejlads, græsslåning og festudvalg, så var man meget velkommen.
Gitte Helver blev rost for sit store arbejde med udfærdigelse af velkomstfolder til Nye Medlemmer.
Formand afslutter med at bede om hjælp til afvikling af arrangementet Guldborgsund Baltic Race, folk til
græsslåning, medhjælper til sejlerskolen samt gode historier til vores blad.
Tak til madholdet ved kapsejladserne.
Tak til Charlotte og Gitte, som er medlemmer af redaktørudvalget på bladet.
Tak til Greenkeeper vedr. Hjemmesiden.
Tak til Arne for at være pedel.
Tak til Christian, som sørger for kolde drikke.
Tak til Dann og Christian for rengøring og tak til medlemmer, som udfører et arbejde stort som småt i NSL.
Festudvalg, som altid har styr på vores arrangementer.
Tak til Gitte for arbejdet med velkomstmappen og Charlotte for at styre mentorerne.
Tak til alle, jeg har glemt.

NSL Bestyrelsesmøde 4. januar 2021.

Til stede: Jesper Walli Pedersen, Margot Hansen, Tommy Petersen, Jørgen Petersen, Hanne Bruun, Gitte Helver og Jesper Dose.

Siden Sidst: Der er lavet aftale med Guldborg Lolland og Vikingen om 3 Match Race sejladser i Folkebåde over sommeren. Start i NSL den 22/5 Pinse lørdag. NSL vil arrangere musik og ølsalg på dagen, og det forventes at kapsejladsbanen bliver i Noret. Næste sejlads bliver i Vikingen den 19. juni og den 21/8 er det Guldborg Lolland der står for arrangementet. Flere lokale sejlklubber vil blive indbudt til at deltage. Der regnes med 1 – 2 hold pr. klub.

Samarbejdet med Guldborgsund kommune og Morten Brandt om Vegvisir er ophørt. Sejlklubberne taler stadig om evt. anden lignende sejlads arrangement afholdelse.

NSL ansøger om 300.000 kr. Fra Guldborgsund kommune på vegne af de 6 havnefront klubber. Til bl.a. Højtvandssikrings forbedringer og forskønnelse af Nysted havn. Martin Damgaard har lavet et 22 sider oplæg til ansøgningen.

NSL har skænket 400 Euro til Warnov’s ungdomsafdeling, Sandemann Cup ville betale 400 euro til NSL- overskud af sejladsen, som i år blev afholdt i Tyskland på hjemmebane pga. Corona krise., men da vi ikke har ydet nogen indsats pga. Corona krisen og forsamlings forbud, var det en god løsning.

NSL vil være klar med mobil pay til klubben inden søsætning.

Stubbekøbing sejlklub har udarbejdet et prospekt til nye medlemmer med praktiske oplysninger, Gitte Helver vil udarbejde tilsvarende for NSL, og lave en form for mentor ordning for nye medlemmer i NSL.

Jørgen Petersen har forhandlet med Rødby Havn Motorværksted om reparation af 25 hk. Yamaha påhængsmotor med knækket knastaksel til ca. 6.500 kr., og samtidig lavet aftale om service på den anden 8 hk Yamaha motor.

Der er flere klubmedlemmer der fylder rundt og halvrundt i vinterhalvåret, NSL vil opsamle og give anerkendelse til de berørte ved standerhejsning.

Klubhuset er udlånt til Lergraven den 30 –31/7 og 1/8. Bådklubben Guldborgsund 6 – 7 august.

Margot har lavet ny plan for bådpladser, så der bliver plads til ny LA krydser og 2 stk. ca. 16 f joller.

Forberedelser til NSL Generalforsamling planlagt til den 20. februar 2021 må evt. udsættes pga. Corona forsamlingsforbud. På valg er Kasserer Margot Hansen, Jesper Dose og Hanne Bruun, ungdomsleder Jesper Jacobsen og bilags kontrollant Jørgen Elgaard, alle vil gerne fortsætte.

Det planlægges at lave mere reklame for ungdomsafdelingen så flere unge tiltrækkes klubben.

Sejlerskolen med Folkebåde. Jørgen Petersen og Ole Vennevold fortsætter som instruktører og opstarter igen med hold, og er i gang med klargøring af Folkebådene til sæsonstart.

På Generalforsamlingen vil forslag om vinter bådpladser på broindersiden blive forelagt.

Pæle slåning i viften, på yderpladserne, ved mastebro og ved jollepladserne, skulle gerne udføres inden standerhejsning. Jesper Dose tager kontakt til mobilt ramslag tilhørende TP Marine service i Langø.

NSL Hjemmeside kræver mere opmærksomhed, med info, opdateringer, aktiviteter mm. Bestyrelsen ønsker mere hjælp fra medlemmer til vedligeholdelse af hjemmesiden og opfordrer medlemmer med overskud, til at hjælp med arbejdet, at melde sig til formanden.

NSL`s bestyrelse, vil arbejde på at tilrette reglerne med klubhus udlån, fortøjning, affendring og el tilslutning til både, sommer og vinter (for forebyggelse af el skader og brande i både, i vand og på land)

NSL Aktivitets kalender for første halvår vil blive vedlagt medlems opkrævning og indkaldelse til Generalforsamling.

Aftalen mellem Guldborgsund kommune og NSL udløber i 2022, så NSL vil komme med oplæg til genforhandling, NSL betaler pt. ca. 36.000 kr. Til GK.NSL får for beløbet sømærke sætning, lovning på oprensning fra yderbroen til havnen, og bobleanlæg til friholdelse af is ved NSL broer.

Referat af NSL Generalforsamling lørdag den 17. februar 2024 kl. 14:00.

Bestyrelse: Formand Jesper Walli Pedersen, Næstformand Tommy Pedersen, Kasser Margot Hansen, Jørgen Petersen, Jesper Dose, Hanne Bruun og Ole Jørgensen.

Fravær: Christoffer Lauridsen.  Deltagende medlemmer ca. 45 & 3 passive medlemmer.

 

Formand JWP byder deltagerne velkommen til dette års Generalforsamling, der holdes i Stoppestedet pga. klubhus renovering efter højvande.

Punkter på dagsordenen.

 

  1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen havde peget på Thommas Juul, som blev godkendt og valgt.

Tommas Juul, takker for valget og kan konstatere at generalforsamlingen er rettidig indkaldt. Og går til pkt. 2. på dagsorden.

 

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbende år:

Formandens beretning ved JWP. Beretning er vedlagt referatet. Og Godkendt.

Arne Andersen spørger om ikke NSL er vært ved Øl, Vand og Vin?

JWP følger op med et ja. Og der bliver en kort pause, medens der hentes drikke vare.

 

Efterfølgende Ungdomsformandens beretning ved JWP. Der har været lidt aktivitet i foråret, mindre i efteråret, og NSL nedlægger ungdoms sejlads i 2024 pga. manglende tilslutning.

 

Jesper Dose fortæller om onsdags kapsejlads, mange sejl klubber er misundelige på NSL’s succes, der uden tvivl skyldes der gode arrangement med pølser, ristet brød og kartoffelsalat efterfølgende. Der har i snit har været 8 – 9 deltagende både, der blev afholdt 7. sejladser i foråret og efter sommerferie i juli blev der afholdt 8. sejladser, ved både forsommer og eftersommer blev der afholdt gratis storspisning med mange deltagere, som skyldes den lille merpris der betales for maden ved kapsejlads afholdelse.  NSL håber at sejl sæsonen 2024 får mange og gerne flere både med til onsdagssejlads.

     

Beretningerne blev med bifald godkendt af forsamlingen.

 

  1. Forlæggelse af regnskab ved JWP. Der viste et overskud på ca. 10.900 kr. Øl, Vand og Vin indtægter med + på. Ca. 5.000 kr., diverse indtægter med ca. 22.000 kr. dels pga nedlæggelse af GBR og indtægter fra Sandemann Cup.

Junior + Folkebåd har kostet ca. 12 – 13.000 kr, som dels skyldes nye sejl til Folkebåd og cockpit cover. Vedr. Lokaler og El er der + 9.000 kr. der skyldes nyt flaske køleskab, LED pære. Administration med et + på ca. 20.000 kr. som dels skyldes manglende betaling til GK på ca. 35.000 kr. Der har været kontingent stigninger der fortrinsvis skyldes DS, NSL må overveje hvor mange der tilmeldes fremover.  Aktiver er nedskrevet med 98.482 kr. og der står likvide midler på ca. 719.700 kr, med en egen kapital på ca. 2.190.067 kr. JWP fortalte at der er nedskrevet med 10% på aktiverne, så regnskabet ved fondsansøgninger ikke viser for stort formue, da broer, materiel ikke er af nyere dato. Regnskab er vedlagt, og blev godkendt af forsamlingen.

 

  1. Fremlæggelse af budget for 2024 ved JWP. Budgettet udviser et underskud på 15.328 kr.

Budget for 2024 er vedladt og godkendt af forsamlingen.

 

 

  1. Indkommende forslag:

Søren Vodder havde fremsendt forslag til afstemning.

Der går ud på om NSL vil give opbakning til at Søren Vodder arbejder videre med et højtvands forslag der sikre hele Noret ved højtvande med et dige mellem Skansen og skoven mm, og en sluseport i sejlrenden.

Søren fortalte hvordan det var gået med skader på de mindre havne inden for rødsand ved sidste højvande og storm. Skader Nysted gerne skulle være foruden i fremtiden. Søren fortalte om tidligere projekter han havde været med til som var lykkedes selvom der var manglende tilslutning i starten. Hvis projektet lykkedes og der skaffes tilstrækkelige kapital, er det forventeligt at der dannes et Digelag, med brugerbetaling af havnens involverede parter, til fremtidig drift og vedligeholdelse.

JWP rejste spørgsmålet om at Nysted Nor var Ram sag 2000 fugle beskyttelses område, som der skulle tages hensyn til.

Henning Andersen mente at NSL skulle give Søren Vodder tilladelse til undersøgelse af mulighederne med højvandes lukke for NSL.

Arne Andersen rejste forslag til at NSL skulle holdes økonomisk uden for i projekt fasen.

Under afstemningen var der et enigt tilsagn fra de aktive medlemmer i forsamlingen om at Søren Vodder kunne arbejde videre med dige / sluse forslag til Højvandssikring af Nysted Nor uden økonomisk bidrag i projektfasen for NSL.

 

  1. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog samme kontingent, som med bifald blev godkendt.

 

Kaffepause med kringle.

 

  1. Valg til bestyrelsen.

Formand på valg i lige år. JWP ønskede ikke genvalg. JWP foreslog Ole Jørgensen som ny formand for NSL.

Forslaget blev vedtaget. Ole Jørgensen takkede for tilliden og Ole ville gøre sit til at få tid til formands opgaven i NSL.

Næstformand Tommy Pedersen var på valg og godtog genvalg.

Jørgen Petersen var på valg og godtog genvalg.

Suppleant for bestyrelsen: Ole Jørgensen og JWP byttede plads.

Suppleant til bestyrelsen. Hanne Bruun blev genvalgt.

Bilagskontrollant Karl Krarup ønskede ikke genvalg. Henning Andersen blev valgt.

 

  1. Ungdoms udvalg posten blev nedlagt, da man nedlage ungdoms afdelingen.

 

  1. Festudvalg med Hanne Bruun, Ann Brockdorff og Karen Larsen, blev genvalgt.

 

Hanne fortalte om udflugts arrangement til Krænkerup bryggeri den 5. april, hvor 20. personer kostede 2800 kr. (140 kr. / person med rundvisning med Trapez og tilhørende 2 øl). NSL ville betale for Bus transport, så der kunne smages på de våde vare. Der ville komme mail med tilmelding til udflugts turen.

 

  1. Eventuelt:

JWP fortalte om GK planer for renovering af Nysted Havn. Med nedlæggelse af jollebro ved Krusells mole. Ny spunsvæg fra Krusells mole til tank anlægget. Omlægning af 1200 m2 brosten, miljøplads med Hus over dækning. 50 meter flydebro i stedet for den nordlige faldefærdige træbro, planer med at ligge 3 husbåde mod syd på den nye flydebro. Havne højtvandssikringsprojekt. Ombygge Krusells mole fra aktiv til passiv depot med støbning og flise belægning. Ved den nye flydebro på 50 meter vil der være bådpladser på begge sider. Det er planen at havne renoverings projektet startes op efter Hajkutter festival og skulle være færdigt til den 15 september.

Sandemann Cup har i år 25 års jubilæum, og NSL må se på hvad der kan gøres i den forbindelse.

 

Jesper Dose fortalte om højtvands sikring af Klubhuset, som er i gang med udtørring efter sidste højtvande.

Indvendig er det planen at isolere med skumplader (flamingo eller tilsvarende der ikke suger vand, og kan tages ud hvis der kommer fugt indtrængning i konstruktionen) og vandfaste plader / panel der nemt kan skrues løs og fjernes indvendig så fugt kan fjernes. Udvendig er der ikke fundet den rigtige løsning endnu, da NSL søger efter gode løsninger, så man ikke skal finde på nye måder, hvis der allerede findes gode sikre afprøvede løsninger.

 

Heidi Pedersen foreslog at man kunne lave et flydende klubhus.

 

Næstformand Tommy Pedersen overrakte JWP en kurv på klubbens vegne og takkede for de mange gode år med JWP som formand. JWP fortsætter som formand i foreningen Nysted By & Havn med højtvands sikring af Nysted Havn.

 

JWP takkede mad & kapsejlads holdene, sejlerskolen, Visevært Arne, Christian Bruun for pasning af Vin, øl og vand salget. Christian og Dann for rengøringen, festudvalget, og andre der bidrager til at få NSL til at fungere godt.

 

Generalforsamlingen sluttede 15:25

NSL Bestyrelses møde den 14. oktober 2020.
Deltager: Jesper Walli Pedersen, Margot Hansen, Gitte Helver Jørgen Petersen, Hanne Bruun og
Jesper Dose.
Afbud: Tommy Petersen.
Siden sidst:
Vegvisir er flyttet til 1. weekend i september. Der er uoverensstemmelser mellem Guldborgsund
Kommune og Morten Brant, så De taler pt. gennem advokater. GK giver et tilskud på 240.000 kr. og
der skal bruges ca. 30 hjælpere fra sejlklubberne til arrangementet. Morten Brant bliver måske
inddraget med reklame, public service mm.
Sandemann CUP 2020 er afholdt i Tyskland, pga. Corona med 30 deltagende både, og en kort
distance i tysk farvand. ”Madpakker” om bord og præmieoverrækkelse i Warnov Sejlklub. Forventer
at turen går til Nysted i 2021.
Bukkejagt:
Der hentes bukke søndag den 18. oktober man mødes i NSL kl. 8.00 til morgenkaffe,
derefter transport og opsætning af bukke til skibene på havnen og i sejlklubben.
Bådoptagning:
Bådoptagning er fredag den 23. oktober. Der er tjekket flere gange med BMS/NK.
Bådoptagning starter på Havnen kl. 07:00 og BMS/NK kran flyttes efterfølgende til NSL for
optagning.
Standerstrygning:
Standerstrygning afholdes kl. 17:00 med efterfølgende platte spisning kl. 18:30 fra Yvonne Slagter.
Aktivitetskalender forår 2021.
Udflugtsturen til Helsingør Søfarts museum den 14/11-2020 aflyses pga. Corona. I stedt for
undersøges det for tur til Krenkerup for besøg på bryggeriet og efterfølgende tapas spisning
Der foretages tilpasning af aktivitetskalenderen for forår 2021 som udsendes sammen med
opkrævning for 2021 sæsonen. Der er ikke plads til aktivitets kalender for klubberne i Havnenyt
denne gang.
Sildemad spisning i klubben fortsætter 1. lørdag i måneden kl.12.30
Madlavning for finere bådsmænd genoptages med 2. onsdag i måneden, og starter onsdag den 11.
november kl. ?
Pæle:
JWP undersøger igen mulighed for overtagelse af den kommunale bro i havnen, ellers skal der slås
flere pæle i viften, og større pæle til de store både, samt udskiftes pæle ved jollepladserne, og ved
mastekranbroen.

Evt:
Sidste opkrævninger til nye medlemmer udsendes. NSL`s regnskab udviser pt. et overskud på 74.500
kr.
NSL opretter Mobilpay nummer, til bl.a. gæstesejlere, køb af vin m.m.
Hanne Bruun finder og bestiller 3 sæt kurvestole og borde til terrassen, så siddekomforten bliver
bedre end bænkene.
Gitte foreslog en mentor ordning for nye medlemmer, så nye medlemmer hurtigere bliver integreret
i klubben. Der vil blive fremstillet en velkomstfolder med praktiske oplysninger.
Hanne Bruun vil gerne stå for gaver til fødselsdage, jubilæer mm.
Lån af klubhus til fester og andre arrangementer koster 500 kr.pr døgn for alle klubbens
medlemmer. I sejler sæsonen kan klubben lånes som åben hus arrangement.
Hanne står for udlån.
Den 25 hk Yamaha påhængsmotor har brækket knastakslen efter kort tids brug. Det vil koste ca.
11.000 kr. at få repareret. JEP vil gå i dialog med Rødby Motor og maskinværksted, med reklamation
og en bedre pris.

NSL Bestyrelses møde den 14. juli 2020.
Deltager: Jesper Walli Pedersen, Margot Hansen, Tommy Pedersen, Jørgen Petersen, Hanne Bruun
og Jesper Dose.
Afbud Gitte Helver, der er på sommertogt i DK.
Siden sidst:
Der er kommet forespørgsel fra Martin Damgaard Larsen om NSL vil være hovedarrangør for koncert
arrangement hvor LF Band skal spille på Anne og Benny Svendsens skib, der vil ligge ved en
Ducd`albe i havnen. NSL vil modtage 10.000 kr. for arrangementet.
Ude toilettet vil blive åbnet igen efter forespørgsel fra NSL`s gæster, der ikke kan komme på
toilettet, når hoveddøren er lukket. Margot vil lave opslag og der opstilles håndsprit, ekstra
rengøring er aftalt med Christian Bruun.
NDR laver optagelse af aktiviteter på havnen onsdag 15/7 mellem kl 14:00 og 16:00. Bådelauget og
NSL vil have smakkejoller og folkebåde på vandet.
Vegvisir har nu 124 både tilmeldt, og der er styr på arrangementet men de afventer endelige regler
for afholdelse. JWP bliver i land men skibet Walli deltager.
Sandemann CUP 2020 afventer endelige regler, NSL er klar til modtagelse og afvikling.
Vedligeholdelse:
Klubhuset mangler maling af udhæng, vinduer og gavl, forventes udført sidst på sommeren.
Fælles sommer tur til Rødsand arrangeres, dog ikke samme tidspunkt som kapsejladsen Rødsand
Rundt.
Der vil blive bestilt badestige af JP til klubbåden Beserk, da det er vanskeligt at få personer som er
faldet i vandet, op i skibet igen.
Det er tid til at få samlet indlæg til Havnenyt
NSL kommer med indlæg til Mit Guldborgsund der optages af journalister over 3 gange i sommer.
Der søges gode forslag til hvordan NSL Velkomst skilt kan blive tydeligere for gæstesejlere, skiltet er
3 gange overset af gæstesejlere, der fejlagtigt betaler i Nysted Kommunale Havn.
Elforbruget er steget i klubben, formodentligt pga. fastliggere, der bor i deres både om sommeren.
Forslag til regler for fastligger, der bor i deres både, vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Evt.
krav om bi elmåler.
Skibene på vinteropbevaring i havnen vil få bi elmåler til afregning. Forbruget i vinteren 2019 – 2020
var på 487 kWh a 3,65 kr./kWh = 1780 kr.
Dørlås til depot vil blive udskiftet til Ruko lås med 6 stifter, som forsikringen kræver.

NSL Generalforsamling kl 14:00 den 22 februar 2020.

Bestyrelse: Jesper Walli Pedersen, Tommy Pedersen, Margot Hansen, Jørgen Petersen, Hanne Bruun, Gitte Helver og Jesper Dose.

Fremmødte medlemmer 43 personer.

Formand Jesper Walli Pedersen byder særlig velkommen til vores nye medlemmer.

Aktive:

Henrik Lausen

Knud Jensen

Thomas & Peter

Hans Jørgen

Søren & Jane

Pia & Flemming

Lillian & Lars Broholt

Georg & Grethy Rossing

Frank Hedegård

Trine Elnif-Bay

Jesper Rasmussen

Afgang.

Åse og Flemming – Passiv medlemmer

Trine og Karl – Passiv medlemmer

Henrik & Dorthe – Passiv medlemmer

Frauke & Claus

Anders Jensen

Britta & Sonny Kallehave

Thomas Strøh

Erik Bendix – mindes med et minut stilhed.

Erik’s aske blev spredt ved Gedser Rev efter Eriks eget ønske.

Klubben er vært ved en øl eller vand. Vi holder en pause efter punkt 6, hvor klubben serverer kaffe/ kringle.

Omdeling af Øl og Sodavand til forsamlingen.

Valg af dirigent.

Punkt 1 på dagsordenen er valgt af dirigent, bestyrelse vil gerne foreslå Jørgen Elgaard. Er der andre forslag??

Jørgen Elgaard blev valgt og godkendt af forsamlingen.

JE kunne meddele at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med fremsendt mail af 6/1-2020 sammen med bla. Kontingent opkrævning.

Bestyrelsens beretning for det forløbende år.

Formandens beretning:

Under eventuelt vil jeg orientere om følgende:

Nysted Havn – LAG

Samtalearbejdet - DE5 -NET og NOF

Frederik den 9’s bro – SIG

Mastebroen.

Beretningen for det forløbne år.

Så er endnu et år gået, og der tages hul på et nyt og forhåbentligt spændende år.

Året der er gået, har stået i samarbejdes tegn, vi har fået et samarbejde med Nysted Ro- og Kajak klub, Nysted Bådelaug, Nysted Smakkelaug og endelig Stubberup Bådelaug også kaldet ”DE 5, i det samarbejde er ”Havne Nyt” opstået, som jeg håber I har glæde af.

Ligeledes er SIG opstået, det står for sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, som følge af Frederiks d 9´s bro.

Endelig har vi Vegvisir samarbejdet, med Vikingen, Bådeklubben Guldborgsund, Guldborg Lolland og Grønsund sejlklub i Stubbekøbing.

Vi har i bestyrelsen afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling.

Bådene kom i vandet den 26. april, vejret i året var en typisk sommer med sol, regn og blæst, men vi var også blevet forvænt. Men der har ikke været mange både afsted på sommertogt.

NSL har i årets løb haft mange arrangementer.

Anden del af den spændende sejlads havde vi i foråret.

Pinseturen – skulle efter sigende være en hygge tur til Gedser.

I forbindelse med Hajkutter regattaen i august arrangerede og sejlede nogle fra Nysted Sejlklub Matchrace mod Guldborgsund Kommune, og en dame og herre båd fra Tyskland. Igen i år var vi gæstfrie.

Vi var ligeledes med til planlægning og afvikling af Vegvesir Race, der kom 106 af de 141 tilmeldte både, der var 3 sejladser. Der var 3 både fra Nysted med, 2 vandt deres klasse og én blev yderligere den hurtigste på ruten. Den sidste fik en flot 4. plads.

Der var efterfølgende sommerfest i klubhuset.

I september lagde vi som sædvanlige telt til Sandemann Cup med deltagelse af 5 både fra Nysted. I alt var vi 70 både.

I december blev der afholdt julefrokost.

I november til april er der madlavning for ”finere” bådsmænd. Vi er omkring 15 hver gang

Den 1. lørdag i januar holdt vi et nytårs taffel, der mødte 38 personer op.

I vinterhalvåret har der været sild hver den første lørdag i måneden.

Omkring klubben:

Vedligeholdelse i forbindelse med arbejdslørdag.

Arne har højvandssikret alle vores el-standere, samt opsat nye.

Sejlerskolen har været i gang med et par elever.

Hjemmeside kører, vi skal bare være meget mere flinke til at sende materiale til Jesper Greenkeeper. (vi overvejer en ny og mere overskuelig)

Endelig har vi søgt LAG om penge til sidste års omtalte film, der har vi lige fået et afslag. Begrundelsen er ikke kommet endnu.

Fremtid:

Sejlerskole for nye og gamle medlemmer, der forventes 6-7, hvoraf de 5 gerne skulle være nye medlemmer.

Hajkutter forventer, at vi ingen i år samarbejder omkring ”matchrace” med folkebådene i Noret.

Vegvisir kapsejlads med start 3. september kl. 17.00 fra Vikingen. Der er jeg tovholder

Vi arbejder for at få flere passive-støttemedlemmer.

Økonomien vil jeg komme ind på senere.

Ud over disse aktiviteter, jeg har omtalt, er der en kapsejlads, men det vil jeg overlade til Jørgen Elgaard.

JE berettede, at der var afholdt onsdags kapsejlads med op til 7 både for- og sen sommer.

Hugo Nøddelund havde sejlet suverænt hurtigst i sin Dehler 35, og vundet 1. pladsen. Flidspokalen gik til Bianca 111 med Jesper Dose som skipper.

Der blev ikke holdt kapsejlads Rødsand rundt i 2019, pga. fællestur til Rødsand, man vil planlægge for 2020, så begge arrangementer kan afholdes.

Forlæggelse af regnskab for det forløbende år.

Margot Hansen (kasserer) betaler regninger og sætter penge i banken. JWP bogfører bilagene og opstiller regnskab. JWP fremlagde og forklarede sammenhænge i regnskabet og budgettet for 2020. Regnskabet viser et overskud på 3.449 kr. Der var lidt spørgsmål til regnskabet fra bla. Karl Krarup der spurgte ind til hensættelser til uddybning, og hvornår man kunne forvente der ville ske noget med den kommunale bro. Der blev spurgt ind til det forholdsvise store el forbrug på ca. 26.000 kr. til klubhus og broer. Jørgen Elgaard spurgte ind til udgiften til mastebro renoveringen. Regnskab blev godkendt af forsamlingen.

Budget for det kommende år.

JWP forklarede budgettet for det kommende år, der blev godkendt af forsamlingen.

Behandling af indkommende forslag.

Ingen forslag var indkommet.

Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, der blev vedtaget.

Pause. Der serveres Kaffe og Kringle.

Valg til bestyrelse:

Formand Jesper Walli Pedersen genvalgt.

Kasserer vælges i ulige år.

Næstformand Tommy Pedersen genvalgt.

Øvrige til bestyrelsen Jørgen Petersen genvalgt.

Suppleanter til bestyrelsen Gitte Helver genvalgt.

Billags kontrollant Karl Krarup genvalgt.

Ungdomsudvalg Jesper Jacobsen genvalgt.

Festudvalg Hanne Bruun, Chalotte Wittrock, Karen Larsen genvalgt

Eventuelt:

JWP berettede om.

Nysted Havn – LAG

LAG havde udvalgt Nysted, som deres ”projekt by” i Guldborgsund Kommune og vi sagde hurtigt ja tak som arrangør og vi inviterede NET med.

Der blev afholdt et arrangement i Nysted Bio for alle, hvor konsulentfirmaet UDE var til stede og fik mange input med hjem. I januar var 2. møde hvor UDE fremlagde 6 forskellige ideer, der er penge til ansøgningsmateriale til et projekt

Cykelfærge mellem Frejlev – Marrebæk, den afviste vi fordi GK er i gang med et lignede projekt.

Legeplads og aktiviteter på kalkværksgrunden. Var i spil.

Torvet i Nysted, det afviste vi også

Ålholm stier, skilte mv. blev afvist, da der ikke er tale om de store beløb.

Nysted Havn – Dette projekt blev vi enig om, det skulle være. Men det stak helt af da vi først kom i gang. Lige pludseligt kom der Real Dania penge i spil, hvilket medførte, at vi talte om en helt ny havn og højvandssikring af området, der blev nedsat en gruppe på 5, der skal læse rapporten igennem og ansøge mv. Gruppen er: Sonny, Majbritt Rasmussen, Martin Damgård Larsen fra NET og GK, Anne Svendsen og undertegnede.

Det 6 projekt kan jeg ikke huske.

Det projekt vi endte op med er, at vi ville arbejde for at forbedre vores havn og højvandssikre den. Konsulentrapporten er ikke kommet endnu, har rykket for den, da de mente, de ville fremsende rapporten i uge 7.

Samarbejdet - DE5 -NET og NOF

NSL har på vegne af DE5, indkaldt, NET og NOF til samarbejde, således at vi er mere slagkraftige over for kommunen.

Der var 2 punkter vi diskuterede:

Havnefoged i Nysted

Toiletterne åbne i vinterhalvåret.

Tankanlæg

Det endte med at jeg er ved at skrive et brev til kommunen, med før omtale punkter.

Frederik den 9’s bro – SIG

Vi stiftede SIG en gang i september 2019, forbi vi havde hørt rygter om en lukning af broen i Nykøbing F., dette bliver i slutningen af oktober af GK ved John Brædder afkræftet.

SIG gik derfor i gang med Farvandsvæsnet omkring opmåling af ”Sydrenden”, der er flere steder hvor dybden på søkortet kun er 1.30 meter, de har nu været i gang med at måle renden op, de bekræftede af der er 4 sten, som kan være et problem.

Derefter var ideen, at vi skulle sælge den gode historie omkring vores farvand, men det blev udsat, da Sund & Bælt fastholdt en lukning af broen af sikkerhedsmæssige årsager, det blev senere ændret til budgetoverskridelse af projektet.

Jeg har sammen med 5 andre været til foretræde i transportudvalget i tirsdags, hvor vi fremlagde vores synspunkter.

Sund & Bælt har ikke sendt deres forslagsændring endnu.

På mandag har klubberne møde i Vikingen, hvor vi har gennemgår følgende:

Møde trafikordførere evaluering 

Kommende møde “kaffeklubben” strategi:

Anlægslov

Åbningsfrekvens krav

Opmåling sejlrende Guldborgsund Sydlige del

Turisme/Smålandshavet

Økonomi SIG / Årligt klubtilskud

Sejlklub repræsentant i GSIR /Sportsrådet i Guldborgsund kommune

Status havne/broer i Guldborgsund kommune

På tirsdag har vi møde med ”kaffeklubben” på Christiansborg.

Indenfor 14 dage forventer vi møde med GK byråd. Så intet er afgjort.

Endelig mastebroen, der kan jeg oplyse, at vi selv piller den gamle bro ned og tømrermester Hans Andersen laver en nye ramme, og vi sætter selv brædder på broen. Broen skal stå færdig inden bådene kommer i vandet.

Lidt spørgsmål og oplysning fra forsamlingen.

Karl Krarup oplyste at LAG midler var til financering af ansøgninger, og projektforslag og ikke penge til selve projektet. Penge til projektet kunne komme fra ansøgninger fra f.eks. Realdania Fonden.

Søren Vodder sagde, at man skulle huske på at få installeret el- ladestandere i havnen, da man kunne forvente en større omstilling til elektrisk fremdrift af skibe.

Rolf Nielsen spurgte til de 4 millioner LAG midler de havde sat i udsigt til omegnen af Nysted.

JWP oplyste, at tog sikkerhedsafstanden ville blive reduceret fra de nuværende 8 km til 2 km med det nye sikkerhedssystem. Man forventede åbning af Frederiks den 9. bro 6 x i døgnet.

Der blev spurgt ind til Autocamper planer i Nysted. Maltrup Vænge havde haft 770 og Toreby Sejlklub havde haft ca. 500 overnattende gæster i 2019.

Overtagelse af den kommunale bro var stadig i spil, borgmester, ny udvalgsformand kendte ikke til NSL`s planer om overtagelse. JWP forhandler videre med kommunen.

___________________________________________________________________

Inden jeg slutter, vil jeg gerne, bede om hjælp til afvikling af arrangementer med Veg visir, samt gode historier til vores blad.

Så har jeg kun at sige,

Tak til mad holdet ved kapsejladserne.

Tak til Charlotte & Gitte, vores medlemmer af redaktørudvalget til bladet

Tak til Jesper Greenkeeper vedr. hjemmesiden.

Tak til Arne for at være pedel.

Tak skal lyde til Christian, som sørger for kolde drikke.

Tak til Dann & Christian for rengøringen og tak til medlemmer, som udfører et arbejde stort som småt i NSL.

Ikke at glemme Festudvalget, et stort tak, I har altid styr på vores arrangementer.

Og endelig endnu en tak til Gitte for hendes store rolle som tovholder på Hajkutter.

Tak til alle dem jeg har glemt.

Generalforsamlingen sluttede kl 15:30

Der var spisning kl. 18:00 med 34 deltagere. Dann havde røget laks. Christian Bruun havde stegt kalve steg, med flødekartofler, og 2 forskellige salater lavet af Joanna. Christian havde lavet portionsanretning med citron fromage til dessert. Karen havde bagt småkager til kaffen.

Referat af Bestyrelses møde i Nysted Sejlklub. Torsdag 16. januar 2020 kl. 17.00 i sejlklubben.

Deltagere: Jesper Walli Pedersen, Margot Hansen, Jørgen Pedersen, Hanne Bruun, Gitte Helver & Jesper Dose.

Afbud: Tommy Pedersen.

Underskrift af referat. Uden bemærkninger.

Siden sidst.

Frederik d. 9`s bro

Guldborgsund kommune har holdt møde, og både politikere og byrådet er enig i, at Fredrik den

9`s bro skal forblive en klapbro i fremtiden. Borgmester John Brædder skal til møde med Transportministeren.

Helle Levisen ( Hajkutter ) har fra Baltic Sail Rostock, Hansa Sail fået tilkendegivelse om, at de vil samarbejde for en fortsat klapbro i Nyk. F.

Der er store planer for havnen i Nykøbing bl.a. cykelbro over Guldborgsund ved Brogade til Sundby, og fremtidige Højhuse på pladsen hvor GH beton ligger.

Vegvisir. Der er pt. anmeldt 103 både, og der forventes tilmelding af i alt ca. 200 både. Charlotte og Christian Bruun skal stå for planlægning af bespisning til sejlere og medhjælpere, dog ikke festen lørdag aften.

Der holdes forsikringsmøde i Stubbekøbing Sejlklub tirsdag den 21. januar. Margot og Tommy Pedersen deltager, der vil bl.a. blive orienteret om, hvilke forsikringer klubber skal være opmærksom på, især hvis et skib synker. Samme aften er der LAG møde på Nysted Skole hvor Jesper Walli deltager.

Der er til LAG fremsendt ansøgning på 50.000 kr. til Havnefilm projektet. Der er vedlagt 2 tilbud på film fremstilling.

Jesper Walli vil følge op på NSL´s overtagelse af den kommunale bro med borgmester John Brædder, der ikke havde hørt om NSL´s planer.

Der arbejdes på at brovagten får en mobiltelefon, således, at gæstesejlere kan betale med Mobile Pay til klubben.

Bimåler ( vand )aflæsning på ca. 100 M3 på broer for 2 år er fremsendt til Guldborgsund Forsyning, med krav om refusion af vandaflednings afgiften.

Redaktør for Havnenyt rykker for input til artikler til Havnenyt inden 1. Maj.

NSL aktivitetskalender vil blive fremsendt

Der vil blive sendt forslag til de 5 Havne nyt klubber om musikarrangementer hos de forskellige i løbet af sommeren.

Havnenyt klubberne og NOF og NET skal afholde møde.

Vikingen kommer på NSL besøg 15 – 16 august.

Lergraven kommer på NSL besøg 1-2 august.

Haj kutter festival afholdes 1. weekend i august.

Økonomien og afholdelse af match race i Folkebåde til Haj Kutter er endnu ikke helt på plads.

Der har været på tale om evt. folkebåds sejlads Nysted – Nykøbing.

Vegvisir afholdes 3-4-5 september.

Sandemann Cup 19.september 2020.

For at tiltrække flere til sejlerskole og klubbåd er der forslag om annoncering med oplysninger på Nettet og Facebook.

Der blev drøftet mulighed for at få en bedre og nemmere tilgængelig hjemmeside til NSL

Mastekran brodæk.

Tømmer og brodæk udskiftnings tilbuddene fra 3 tilbudsgivere blev gennemgået. Hans Andersens tilbud på levering af brædder og tømmer samt udskiftning af det bærende tømmer og klargøring til, at NSL selv færdiggør broen blev vedtaget. NSL sørger også for, at de gamle brædder fjernes. Projektet forventes færdigt inden søsætning 17 april. Der skal findes arbejdshold til opgaverne.

Generalforsamling:

Afholdes den 22. februar kl 14:00 med efterfølgende spisning i klubhuset, man vil spørge Flemming Henriksen om at være ordstyrer, Jesper Dose tager referat.

Økonomi:

For 2019 viser regnskabet et overskud på ca. 4.700 kr. Budgettet for 2020 fremskrives i forhold til 2019 budget / regnskab.

Der vil blive foreslået uændret kontingent betaling for 2020.

Nysted Sejlklub Referat: Bestyrelses møde den 6. marts 2019.

Til stede: Jesper Walli Pedersen, Margot Hansen, Tommy Pedersen, Jørgen Pedersen, Gitte Helver og

Jesper Dose.

Afbud: Hanne Bruun.

Underskrift af Generalforsamlings referat.

Siden sidst.

Der er aftalt møde med Havneudvalget i Guldborgsund Kommune den 21/3 – kl. 15:00.

Drøftelse af bl.a. uddybning, den kommunale bro mod NSL og vinteropbevaring ved de kommunale broer.

Konstituering af Bestyrelse.

Formand: Jesper Walli Pedersen.

Kasserer: Margot Hansen.

Næstformand: Tommy Pedersen.

Medlem af bestyrelsen: Jørgen Pedersen.

Medlem af bestyrelsen: Sekretær Jesper Dose

Suppleant til Bestyrelsen: Hanne Bruun.

Suppleant til Bestyrelsen: Gitte Helver.

Bestyrelsens arbejdsopgaver, 2 personer på hver aktivitet.

PR udvalg: Jesper Walli og Gitte Helver

Fordeling af bådpladser: Tommy Pedersen og Margot Hansen

Skolebåd - ungdom: Jørgen Pedersen og Tommy Pedersen. Jesper Jacobsen vil gerne tage sig af

Ungdomssejlads, hvis han får en medhjælper.

Vegvisir uge 33: Jesper Walli og Margot Hansen

Hajkutter Regatta: Gitte Helver og Tommy Pedersen

Helle Levisen, som er tovholder, er interesseret i, at der bliver sejlet Match Race med besætninger

fra Hajkuttere, Rostock, Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og evt. andre sejlklubber.

Arbejdsdage vedligeholdelse: Jørgen Pedersen og Jesper Dose i samarbejde med

vicevært Arne Andersen

Græsslåning: Jørgen Pedersen ( Liste i klubhus)

Klubhus: Hanne Bruun og Jesper Dose

Standerhejsning 27. april 2019

J.W. er forhindret, T.P. holder tale til Standerhejsning.

Hanne Bruun tager sig af menu.

6. Søsætning: 26. 4. 2019

Kranfører på Nysted Havn: Arne Andersen

NSL: Jørgen Pedersen

Dato for bestyrelsesmøder.

9. maj 2019 kl. 19.00

20. juni 2019 kl. 19.00

8. august 2019 kl.19.00

7. november 2019 kl. 19.00

23. januar 2020 kl.19.00

NSL Vil invitere Rolklub, Smakkelaug og Bådelaug til møde om et evt. samarbejde på tværs af klubberne.

Evt.

Efter sidste højvande er der udført arbejde i NSL.

Fibernet er omlagt og videoovervågning er udbedret. Fjernvarme indføringsskab bliver ændret

I foråret. Defekte stik, lamper på bro og kabler udskiftes.

Margot Hansen fik fuldmagt til bank.

Gitte Helver foreslog, der blev lavet en elektronisk kalender, som der arbejdes videre på.

For at skaffe penge til PR, skal der laves ansøgninger bl.a. til Bosætningsudvalget, RealDania og Thorkild Høeghs Mindelegat.

Der blev drøftet udlån af klubhus.

Aktive medlemmer - 500 kr.

Passive medlemmer - 1.000 kr.

Udlån fra kl. 06.00 til 06.00 næste morgen.

Klubhuset kan ikke lånes til lukket fest i sæsonen, men til reception hvor NSL medlemmer har adgang.

Jesper Dose og Hanne Bruun laver udkast til retningslinier.

DS kommer på besøg 11. april 2019 kl. 18.30.

T.P. og J.P. ansøger GK om materialetilskud .

Margot bestiller gardiner hos Garant ca. 15.000 kr.

Der var enighed om at sælge Wayfare Jollen.

NSL program er under udarbejdelse.

Gæstesejlere skal fremover betale 130 kr./ 18 € pr. nat.

Opfordring til medlemmer om at støtte op om frivillig deltagelse i arrangementer bl.a

Vegvisir, Hajkutter og Sandemann Cup.

Referat af Bestyrelses møde i Nysted Sejlklub onsdag 23. januar 2019 kl. 17.00 i sejlklubben.
Deltagere: Jesper Walli Pedersen, Benny Harvits, Tommy Pedersen, Jørgen Pedersen, Margot Hansen,
Hanne Bruun og Jesper Dose.
1. Underskrift af referat. Uden bemærkninger.
2. Siden sidst.
Mindre oversvømmelse i klubhuset efter stormflod den 2. januar. Højvande igen den 9. januar, dog
uden vandindtrængning.
Regnskabsafslutning for 2018 med et overskud på ca. 6.000 kr.
Stormflods skader med vandindtrængning og ødelagte el standere på broer er anmeldt.
Margot har talt med Reinholdt og fremsendt regninger på Sandemann Cup 2018 for ca. 1.000 Euro.
Beløb ikke modtaget til 2018 regnskab.
Gitte Helver og Jesper Jacobsen, har købt en Seafinn 39 motorsejler i England som kommer til NSL i
2019.
John og Lene vil blive på land i 2019 med deres motorbåd, som skal males.
Det vides ikke pt. om John med IF og træ Folkebåd kommer til NSL i 2019.
JWP har ikke fået svar omkring den kommunalbro, som NSL er interesseret i. JWP vil rykke for svar
inden der bestilles fortøjnings pæle til brohoved. Nordlige bro og kranbro trænger til renovering,
det skal tages med i betragtning når der bestilles pæle.
Margot har fået pris overslag på solafskærmnings- hæve sænke gardiner til vest vinduer. Fra Jysk til
ca. 8.000 kr. og fra Garant med bedre kvalitet til ca. 20.000 kr., Margot kontakter Garant for pris
med opsætning.
JWP vil hører om boldklubbens telt 9 x 30 meter stadig er til salg for ca. 30.000 kr. (nypris ca.
300.000 kr.)
JWP har talt med Helle Levisen, der er blevet ny tovholder på Hajkutter regatta. NSL er blevet
spurgt om deltagelse med Folkebåds Match Race for Hajkutter besætninger og deltagelse i andre
aktiviteter. NSL ser positivt på deltagelse. Jesper D. får lavet bane bøjer til Match Race
arrangement.
Der er pt. tilmeldt 117 både til Vegvisir Race, efter mere annoncering og reklame forventes der
yderligere ca. 100 flere tilmeldinger.
Der er bådudstilling i Fredericia den 24 – 25/2 og 2 - 3/3.
JP vil hører, om sejlerskolens undervisere Ole Vennevold og Søren vil fortsætte i 2019.
BH vil undersøge hvordan medlemmer er forsikret ved frivilligt arbejde i klubben.
Der er pt. 136 medlemmer i NSL.
3. Oversvømmelse – Status.
Stormflod den 2. januar og højvande 9. januar. Den 2. januar var der vandindtrængning i depotrum
og juniorlokale. JWP sørgede for etablering af oversvømmelse sikring den 2. januar, men der
trængte alligevel vand ind, muligvis gennem fjernvarme, videokabel eller fibernet gennemføring i
grunden. Jesper D sørger for videokabel og får Fibia til at omlægge fiberforbindelse så indføringen

kommer over de forhøjede fundamenter. Nysted fjernvarme kontaktes for at finde den bedste
løsning med fjernvarme indføring. Der har været opsat affugtere i lokalerne. Oversvømmelsen er
stormflods godkendt og meldt til NSL´s forsikring. JWP har haft møde med stormflods forsikrings
mægler for besigtigelse i klubhuset og ødelagte elstanderne på broerne er anmeldt.
4. Generalforsamling.
Afholdes den 23. februar. BH sender indkaldelse ud min. 3 uger før, samt tilmelding til
efterfølgende spisning i klubhuset.
JWP skriver formands beretning.
Bestyrelsen foreslår Flemming Henriksen som dirigent. JWP taler med FH angående hvervet.
Kasserer, samt Jesper D. og Hanne er på valg. Kasserer BH ønsker ikke genvalg.
Jesper og Hanne vil gerne fortsætte.
Jørgen Elgaard er på valg som bilagskontrollant og spørges om genvalg.
Bestyrelsen foreslår Gitte Helver til bestyrelsen.
Tommy Pedersen trækker sig fra Ungdoms arbejdet.
Det foreslås at ungdoms- og sejlerskole slås sammen.
Hanne finder på menu til efterfølgende spisning i klubhuset. Egenbetaling med 50 kr./person.
Festudvalg foreslås genindført med Hanne, Britta og Charlotte.
Bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent.
5. Regnskab – Budget.
2018 regnskabet viser et overskud på ca. 6.000 kr. Der har været 2 ikke budgetteret indtægter med
fra Vegvisir Race og Baltic Match Race på ca. 13.000 kr. Sandemann Cup 2018 ca. 1000 Euro er ikke
kommet med i 2018 regnskab.
Klubben har i 2018 aktiver for ca. 2.629.017 kr. Både og Joller bør fremover nedskrives til den reelle
handelsværdi.
Der står henholdsvis 291.380 kr. på driftskonto og 423.904 på uddybnings m.m. konto.
Budget 2019 er udfærdiget og vil vise et mindre overskud på ca. 600 kr.
Regnskab 2018 og budget 2019 sendes ud på mail efter godkendelse.
6. Indkomne forslag.
JWP vil komme med forslag om at NSL udtræder af Dans Sejl Union, da det koster ca. 14.000 kr. om
året og NSL ikke får valuta for beløbet. Da det er en vedtægtsændring, skal der afholdes
ekstraordinær generalforsamling, som afholdes samme dag.
(JWP vil hører DSU om hvad NSL får for deres kontingent inden generalforsamlingen.
7. Evt.
Ingen bemærkninger

Vedtægter for Nysted Sejlklub

Seneste NYT

28-Februar-2016